top of page
Logo SCG-06 transparent font white.png
leaf-3070153_960_720.jpg
leaf-3070153_960_720.jpg

บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1993 และก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1996 เริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสารปรุงแต่งกลิ่นและหัวน้ำหอม(Flavor and Fragrance) กว่าทศวรรษด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่น ประกอบกับความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพและการเติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทได้เติบโตและขยายไปสู่กลุ่มสินค้าไปในประเภทอื่นๆ เช่น ส่วนผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สารปิดกลิ่นรสและสารเร่งกลิ่นรส สารสกัดจากธรรมชาติ(พืชและสัตว์ทะเล) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง

ใน ค.ศ. 2005 Scent Cottage Group ก่อตั้งห้องวิจัยเพื่องานประกันคุณภาพ วิจัยพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คิดสูตรผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ Scent Cottage ยังได้รับการรับรอง FSSC 22000, ISO 9001:2015, GMP และ Halal

ทั้งนี้ Scent Cottage Group สัญญาจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยพัฒนาการที่ต่อเนื่องอย่างเต็ม

ความสามารถ ให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของลูกค้าของเรา

Introduction

พันธกิจ

การนำวัตถุดิบที่คัดสรรและพัฒนาอย่างเหมาะสมของเรา ไปเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า โดยทีมบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ท้าทายและการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวัตถุดิบทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล เป็นที่ประทับใจของลูกค้า โดยทีมบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้คุณค่าและประโยชน์

ของทุกภาคส่วน

Certificates

Certificate -(EN) FSSC22000 -.jpg
1. SCC+SCG -GHPs (ACFS) exp 12 Oct 2024_TH.jpg
2. SCC+SCG -ISO 9001-2015 exp18 Nov 2024.jpg
SCC ธรรมาภิบาลธุรกิจ.jpg
Halal FR Thai2.jpg
SCG ธรรมาภิบาลธุรกิจ.jpg
Halal FL Thai2.jpg

Awards

หอการค้าไทย.jpg
Screen Shot 2562-02-18 at 15.44.09.png
SME 9.jpg
Screen Shot 2562-02-18 at 15.44.36.png

History

IMG_0108.JPG
เริ่มธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นรสและหัวน้ำหอม

1993

ก่อตั้งบริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด

1996

ขยายงานสู่สำนักงานแห่งใหม่

2001

ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

2003

ขยายธุรกิจสู่กลุ่มวัตถุดิบและ Additives

2005

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

2006

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและประกันคุณภาพ

2009

ได้รับรางวัล SME ดีเด่นปี 2017

2017

ได้รับรางวัล SME ดีเด่นปี 2018
ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ปี 2018
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

2018

ผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

2019

ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานผู้ผลิตฮาลาล

ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี2022

2022

ผ่านการรับรอง ระบบความปลอดภัยอาหาร ตามมาตราฐาน FSSC 22000 

2023

พื้นหลัง 1_edited.jpg
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคล  

        บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ขึ้น ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการที่บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่ท่านพึงมีตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเดียดเพิ่มเติม
นโยบายธรรมาภิบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จํากัด ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมบริษัท ฯ จึงมีการประกาศวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตขององค์กรและ พนักงาน บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักการและ ตัวอย่างปฏิบัติดังต่อไปนี้

News & Events

Certificate -(EN) FSSC22000 -.jpg

ได้รับการรับรอง ระบบความปลอดภัยอาหาร ตามมาตราฐาน FSSC 22000

10 เมษายน 2566 
 
bottom of page